רוגליות and נמושות

Today there are two strange and interesting words.

משנה מסכת פאה פרק ז משנה ח
המקדיש כרמו עד שלא נודעו בו העוללות אין העוללות לעניים משנודעו בו העוללות העוללות לעניים רבי יוסי אומר יתנו שכר גידוליו להקדש איזה היא שכחה בעריס כל שאינו יכול לפשוט את ידו וליטלה וברגליות משיעבור הימנה

רוגליות : Jastrow translates are “runners, grapes growing in a row on isolated vines”, the opposite of דליות.  Albeck defines them as the grapes that grow on low vines on the ground and at people’s feet.  Clearly the root if רגל.

משנה מסכת פאה פרק ח משנה א
מאימתי כל אדם מותרין בלקט משילכו הנמושות בפרט ועוללות משילכו העניים בכרם ויבאו ובזיתים משתרד רביעה שנייה אמר רבי יהודה והלא יש שאינם מוסקין את זיתיהם אלא לאחר רביעה שנייה אלא כדי שיהא העני יוצא ולא יהא מביא בארבעה איסרות

נמושות is a strange word. According to Jastrow and אבן-שושן it derives from מוש or משש, and gropers or searchers – people who have to feel their way around when walking.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>