Category Archives: 05 – Qodshim – קדשים

מדה

A number of times in the Mishnah and Tosefta we have the pharse “אין היא המדה” in the sense of “that is not the rationale”:

 

משנה פסחים א:ז
אמר ר’ מאיר מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח אמר לו רבי יוסי אינה היא המדה ומודים רבי אליעזר ורבי יהושע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה על מה נחלקו על התלויה ועל הטמאה שר’ אליעזר אומר תשרף זו לעצמה וזו לעצמה ורבי יהושע אומר שתיהן כאחת:

משנה שקלים ד:ו
המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוין לקרבנות הצבור ינתנו לאומנין בשכרן דברי רבי עקיבא אמר לו בן עזאי אינה היא המדה אלא מפרישין מהן שכר האומנין ומחללין אותן על מעות האומנין ונותנין אותן לאומנין בשכרן וחוזרין ולוקחין אותן מתרומה חדשה:

תוספתא שקלים (ליברמן) ב:ח
הפרנסין שהותירו מעות לעניים לא יקחו בהן פירות למחצית שכר מפני הפסד עניים אבל לוקחין בהן משער הזול לשער היוקר אי זהו קייץ המזבה שלוקחין את העולות ומקיצין בהן את המזבח המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויין לקרבנות צבור יינתנו לאומנין בשכרן דברי ר’ עקיבא אמ’ לו בן עזיי אינה היא המדה אלא הפועל שעושה מלאכה בהקדש בין במנה ובין במאתים לא יאמר תנו לי פרה במנה וטלית זו בחמשים זוז שאין הקדש מתחלל על המלאכה אלא על המעות בלבד:

משנה חגיגה ג:א
חומר בקודש מבתרומה שמטבילין כלים בתוך כלים לתרומה אבל לא לקדש אחוריים ותוך ובית הצביטה בתרומה אבל לא בקודש הנושא את המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקדש בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש לא כמדת הקדש מדת התרומה שבקדש מתיר ומנגב ומטביל ואחר כך קושר ובתרומה קושר ואחר כך מטביל:

משנה מנחות ג:ד
נטמאו שיריה נשרפו שיריה אבדו שיריה כמדת רבי אליעזר כשרה וכמדת רבי יהושע פסולה שלא בכלי שרת פסולה רבי שמעון מכשיר הקטיר קומצה פעמים כשרה:

תוספתא בבא מציעא (ליברמן) א:ג
שנים שהיו מושכין את הגמל ומנהיגין בחמור או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג כמדה הזאת ר’ יהודה אומ’ המושך את הגמל והמנהיג את החמור הרי זה זכה:

 

 

 

 

סנק

סנק is an unusual word that occurs twice in the Mishnah and three times in the Bavli.

From context, both occurrences in the Mishnah must be understood as moving or pushing or pressing something aside:

תמיד ב:א

ראוהו אחיו שירד והם רצו ובאו מהרו וקדשו ידיהן ורגליהן מן הכיור נטלו את המגריפות ואת הצינורות ועלו לראש המזבח האברין והפדרין שלא נתאכלו מבערב סונקין אותם לצדדי המזבח אם אין הצדדין מחזיקין סודרין אותם בסובב על הכבש:

 מקוואות ב:ו

המסנק את הטיט לצדדין ומשכו ממנו שלשה לוגין כשר היה תולש ומשכו ממנו שלשה לוגין פסול ור’ שמעון מכשיר מפני שלא נתכוין לשאוב:

Even-Shoshan derives the word from the Akkadian sanaqu, meaning to push.

Epstein in מבוא לנוסח המשנה (p. 1228) points out that in both cases other versions have סלק instead of סנק.  And some Rishonim also seem to have had סלק.  Kaufmann has סנק in both cases though.

The meaning of word in the Bavli is not so clear:

תלמוד בבלי פסחים ג:

הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרב חד אמר שויתינן האי שמעתא כדבר אחר מסנקן וחד אמר שויתינן האי שמעתא כגדי מסנקן

Steinsaltz translates this passage: אותם שני תלמידים שהיו יושבים לפני רב אחד מהם אמר עשתה אותי הלכה זו [שעסקנו בה] כחזיר עיף ואחד מהם אמר עשתה אותי הלכה זו כגדי עיף.  This follows Rashi who translates מסנקן as עייף.

In a note, Steinsaltz points out that there are a number of explanations for the word מסנקן.

(1) Tired (Rashi)

(2) That it means to push or hit, and in this context means like a kid that has fallen into mud and is flailing and struggling to get out (Teshuvot ha-Geonim)

(3) Full (Geonim an `Arukh)

תלמוד בבלי שבת סז:

האומר גד גדי וסנוק לא אשכי ובושכי יש בו משום דרכי האמורי

Rashi explains this line to mean: התמזל מזלי [ו]עיף אל תהי וים ולילה

Sokoloff calls it an interjection and does not translate it.  He simply says that it is a “word in a charm formula.”

Finally:

תלמוד בבלי בבא קמא כז:

שלח ליה רב חסדא לר”נ הרי אמרו לרכובה שלש ולבעיטה חמש ולסנוקרת שלש עשרה לפנדא דמרא ולקופינא דמרא מאי שלח ליה חסדא חסדא קנסא קא מגבית בבבל אימא לי גופא דעובדא היכי הוה שלח ליה דההוא גרגותא דבי תרי דכל יומא הוה דלי חד מנייהו אתא חד קא דלי ביומא דלא דיליה א”ל יומא דידי הוא לא אשגח ביה שקל פנדא דמרא מחייה א”ל מאה פנדי בפנדא למחייה אפילו למ”ד לא עביד איניש דינא לנפשיה במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה

סנוקרת here means to be punched in the face or a donkey saddle that hits someone in the face (Rashi)

 

 

שני כתובים המכחישים זה את זה – אי אפשר לומר

Below are four examples where the Mishnah and Tosefta address explicit contradictions between פסוקים in the Torah.  The phrases אמור מעתה or הא כיצד are used to resolve the contradictions.

סוטה פרק המשנה ג

בו ביום דרש רבי עקיבא (במדבר ל”ה) ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו’ ומקרא אחר אומר (שם) מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב אי אפשר לומר אלף אמה שכבר נאמר אלפים אמה ואי אפשר לומר אלפים אמה שכבר נאמר אלף אמה הא כיצד אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבת רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים:

ערכין פרק ח משנה ז

מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים אם נדר נותן את הדמים אם נדבה נותן את טובתו שור זה עולה אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה שאינו רשאי הבכור בין תמים בין בעל מום מחרימין אותו כיצד פודין אותו הפודין אומדים כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו או לבן אחותו רבי ישמעאל אומר כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחר אומר אל תקדיש אי אפשר לומר תקדיש שכבר נאמר אל תקדיש ואי אפשר לומר אל תקדיש שכבר נאמר תקדיש אמור מעתה מקדישו אתה הקדש עילוי ואין אתה מקדישו הקדש מזבח:

תוספתא כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ה הלכה ב

ר’ יוסי אומר בים שעשה שלמה הוא אומר מחזיק בתים שלש אלפים יכיל במקום אחר הוא אומר אלפים בת יכיל אי אפשר לומר אלפים שכבר נאמר שלשת אלפים ואי אפשר לומר שלשת אלפים שכבר נאמר אלפים אמור מעתה אלפים בלח שלשת אלפים ביבש:

תוספתא אהלות (צוקרמאנדל) פרק יג הלכה ט

עמוד שהוא מוטל באויר אינו מביא טומאה תחת דופנו עד שיהא בהיקפו עשרים וארבעה טפחים ר’ יוסי אומר עשרים וחמשה שהיה ר’ יוסי אומר אין לך עשרים וחמשה שאין הארץ אוכלת בהן טפח וכן הוא אומר ויהיו הרמונים תשעים וששה רוחה ואומר כל הרמונים מאה על הסבכה סביב אי אפשר לומר מאה שבכה שהרי נאמר תשעים וששה ואי אפשר לומר תשעים וששה שכבר נאמר מאה אמור מעתה ארבעה בלועין בכותל ותשעים וששה נראין מבחוץ וחצר שלו נידון כשיפולי אוהלין:

כל/הכל

There are a number of Mishnayot that begin with הכל.

These instances can be categorized as follows:

(1) הכל ________ חוץ: the Mishnah gives a general rule followed by exceptions.  Examples include .חגיגה א:א, יבמות טו:א, מנחות ט:ח, חולין א:א, בכורות ט:ד, נגעים יב:א,

(2) הכל: A general rule without exceptions.  Examples include: ערכין א:א, תמורה א:א, זבים ב:א.

(3) הכל _________ אפילו: cases where הכל includes even categories that we might not expect to be included.  Examples include: גיטין ב:ה.

The Gemara (Bavli – I haven’t looked at the Yerushalmi) understands that הכל is לכתחילה.  I.e. if the Mishnah states that everyone is allowed to do something, it means that even לכתחילה this is permissible.  The Bavli discusses this on the Mishnah חולין א:א where there seems to be a contradiction between הכל שוחטין and the next phrase ושחיטתן כשרה which seems to be only בדיעבד.

The Mishnah in Temurah 1:1 already seems to have this undestanding: הכל ממירים אחד אנשים ואחד נשים לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר

The Mishnah נגעים יב:א is interesting in that it has the כל…חוץ formula.  But in the second clause of the Mishnah it lists additional exceptions.  Which indicates clearly that כל at the beginning does not really mean “all”.

חגיגה פרק א משנה א

הכל חייבין בראיה חוץ מחרש שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם משוחררים החיגר והסומא והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלם להר הבית דברי בית שמאי ובית הלל אומרים כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלם להר הבית שנאמר שלש רגלים

 יבמות פרק טו משנה ד

הכל נאמנים להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא עד אומר מת ושנים אומרי’ לא מת אף על פי שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אומר לא מת אף על פי שלא נשאת תנשא:

כתובות פרק יג משנה יא

הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלם ואין הכל מוציאין אחד האנשים ואחד הנשים (נ”א ואחד עבדים) נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לה ממעות קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות קפוטקיא:

גיטין פרק ב משנה ה

הכל כשרין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ונכרי:

מנחות פרק ט משנה ח

הכל סומכין חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי והעבד והשליח והאשה וסמיכה שירי מצוה על הראש בשתי ידים ובמקום שסומכין שוחטין ותכף לסמיכה שחיטה:

חולין פרק א משנה א

הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה שחיטת נכרי נבלה ומטמאה במשא השוחט בלילה וכן הסומא ששחט שחיטתו כשרה השוחט בשבת וביום הכפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה:

בכורות פרק ט משנה ד

הכל נכנס לדיר להתעשר חוץ מן הכלאים והטריפה ויוצא דופן ומחוסר זמן ויתום איזהו יתום כל שמתה אמו או שנשחטה רבי יהושע אומר אפילו נשחטה אמו והשלח קיים אין זה יתום:

נגעים יב:א

כל הבתים מטמאין בנגעים חוץ משל נכרים.  הלוקח בתים מן הנכרים יראו בתחילה.  בית עגול בית טריגון בית הבנוי בספינה או באסקריא על ארבע קורות אינו מטמא בנגעים.

ערכין פרק א משנה א

הכל מעריכין ונערכין נודרים ונידרים כהנים ולוים וישראלים נשים ועבדים טומטום ואנדרוגינוס נודרים ונידרים ומעריכין אבל לא נערכין שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית חרש שוטה וקטן נידרין ונערכין אבל לא נודרין ולא מעריכין מפני שאין בהם דעת פחות מבן חדש נידר אבל לא נערך:

תמורה פרק א משנה א

הכל ממירים אחד אנשים ואחד נשים לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים הכהנים ממירים את שלהם וישראל ממירים את שלהם אין הכהנים ממירים לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מפני מה אין ממירים בבכור אמר רבי עקיבא חטאת ואשם מתנה לכהן והבכור מתנה לכהן מה חטאת ואשם אין ממירים בו אף הבכור לא ימירנו בו אמר לו רבי יוחנן בן נורי מה לי אינו ממיר בחטאת ובאשם שאין זכין בהן בחייהם תאמר בבכור שזכין לו בחייו אמר לו רבי עקיבא והלא כבר נאמר (ויקרא כ”ז) והיה הוא ותמורתו יהיה קדש היכן קדושה חלה עליו בבית הבעלים אף תמורה בבית הבעלים:

זבים פרק ב משנה א

הכל מיטמאין בזיבה אף הגרים אף העבדים בין משוחררין בין שאינן משוחררין חרש שוטה וקטן סריס אדם סריס חמה טומטום ואנדרוגינוס נותנין עליהן חומרי האיש וחומרי האשה מטמאין בדם כאשה ובלובן כאיש וטומאתן בספק:

רטש in Biblical and Mishnaic Hebrew

The root רטש appears six times in תנ”ך, three times in the Mishnah (all three times in a single Mishnah, ערכין ז:א), and six times in the תוספתא (three times in the parallel Tosefta in ערכין, twice in כתובות and once in מנחות).  All instances are included below.

In תנ”ך, every instance deals with prophecies of destruction, and every instance has רטש as something that is done to עללים or בנים.  Tawil relates it to the Akkadian saratu - to tear (parallel to the Hebrew שרט).  In one instance in Akkadian, saratu connotes “ripping open humans” – specifically ripping open pregnant women.  Mordechai Cogan makes the same point.

In Mishnaic Hebrew, רטש always refers to abandoned fields or abandoned property – except for the תוספתא מנחות.  It is interesting to note that in תוספתא כתובות ח:ג, the word is used almost in parallelism to נטש – which means “abandon” in Biblical Hebrew.  How does רטש come to mean נטש?  Is that how the Tannaim understood the Biblical Hebrew root?  Jastrow points out that רטש is used to translate נטש is some Targumim, indicating that the Aramaic רטש had the same meaning as the Hebrew נטש.  However, the word does not appear in Sokoloff’s dictionaries of Babylonian or Judean Aramaic.

In the Tosefta in Menahos, the Hazon Yehezkel (it is פרק ז הלכה ז in his edition) explains: מפני שהן רוטשין: בתהלים (פרק קל”ז( האמור שם בקרא “ונפץ עולליך” בתרגום שם “ומרטש ית טלייך”. והכא נמי מים צוננים מפוצצים ואין העיסה מתדבקת (דוגמא בירושלמי פסחים פ”ג סוף ה”ה).  However, the מצפה שמואל points out in a note:

רוטשין אולי גרסינן טורשין וכן בחולין מז: משום דמטרשי, וכן מצאתי בת”ב

However, N7658 – Austrian National Library, Vienna Cod. Hebr. 20 has רוטשין.

Even-Shoshan gives the etymology from Aramaic “to abandon”.

מלכים ב ח:יב

וַיֹּ֣אמֶר חֲזָאֵ֔ל מַדּ֖וּעַ אֲדֹנִ֣י בֹכֶ֑ה וַיֹּ֡אמֶר כִּֽי־יָדַ֡עְתִּי אֵ֣ת אֲשֶׁר־ תַּעֲשֶׂה֩ לִבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל רָעָ֗ה מִבְצְרֵיהֶ֞ם תְּשַׁלַּ֤ח בָּאֵשׁ֙ וּבַחֻֽרֵיהֶם֙ בַּחֶ֣רֶב תַּהֲרֹ֔ג וְעֹלְלֵיהֶ֣ם תְּרַטֵּ֔שׁ וְהָרֹתֵיהֶ֖ם תְּבַקֵּֽעַ:

ישעיהו יג:טז

וְעֹלְלֵיהֶ֥ם יְרֻטְּשׁ֖וּ לְעֵֽינֵיהֶ֑ם יִשַּׁ֙סּוּ֙ בָּֽתֵּיהֶ֔ם וּנְשֵׁיהֶ֖ם [תשגלנה] תִּשָּׁכַֽבְנָה:

ישעיהו יג:יח

וּקְשָׁת֖וֹת נְעָרִ֣ים תְּרַטַּ֑שְׁנָה וּפְרִי־בֶ֙טֶן֙ לֹ֣א יְרַחֵ֔מוּ עַל־בָּנִ֖ים לֹֽא־תָח֥וּס עֵינָֽם:

הושע י:יד

וְקָ֣אם שָׁאוֹן֘ בְּעַמֶּךָ֒ וְכָל־מִבְצָרֶ֣יךָ יוּשַּׁ֔ד כְּשֹׁ֧ד שַֽׁלְמַ֛ן בֵּ֥ית אַֽרְבֵ֖אל בְּי֣וֹם מִלְחָמָ֑ה אֵ֥ם עַל־בָּנִ֖ים רֻטָּֽשָׁה:

הושע פרק יד:א

תֶּאְשַׁם֙ שֹֽׁמְר֔וֹן כִּ֥י מָרְתָ֖ה בֵּֽאלֹהֶ֑יהָ בַּחֶ֣רֶב יִפֹּ֔לוּ עֹלְלֵיהֶ֣ם יְרֻטָּ֔שׁוּ וְהָרִיּוֹתָ֖יו יְבֻקָּֽעוּ:

נחום ג:י

גַּם־ הִ֗יא לַגֹּלָה֙ הָלְכָ֣ה בַשֶּׁ֔בִי גַּ֧ם עֹלָלֶ֛יהָ יְרֻטְּשׁ֖וּ בְּרֹ֣אשׁ כָּל־חוּצ֑וֹת וְעַל־נִכְבַּדֶּ֙יהָ֙ יַדּ֣וּ גוֹרָ֔ל וְכָל־גְּדוֹלֶ֖יהָ רֻתְּק֥וּ בַזִּקִּֽים:

ערכין פרק ז משנה ד

הגיע היובל ולא נגאלה הכהנים נכנסים לתוכה ונותנים את דמיה דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר נכנסין אבל לא נותנין רבי אליעזר אומר לא נכנסין ולא נותנין אלא נקראת שדה רטושים עד היובל השני הגיע היובל השני ולא נגאלה נקראת רטושי רטושין עד היובל השלישי לעולם אין הכהנים נכנסים לתוכה עד שיגאלנה אחר:

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ח הלכה ג

היורד לנכסי שבויין ושמע בהן ממשמשין ובאין אם קדם ותלש מן הקרק’ כל שהוא הרי זה זריז ונשכר אילו הן נכסי שבוין כל שהלך אביו או אחיו או אחד מן היורשין למדינת הים ושמע בהן שמתו וירד לנחלה אילו הן נכסי נטושין כל שלא שמע בהן שמתו וירד לנחלה רבן שמעון בן גמליאל אומ’ שמעתי שהנטושין כשבוין היורד לנכסי רטושין מוציאין מידן וכולן שמין להן כעריס אילו הן רטושין כל שלא יודע היכן הן

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה יג

כל המנחות אין לשין אותן ברותחין מפני שאין חולטין ולא בצונן מפני שהן רוטשין אבל לשין אותן בפושרין ומשמרין שלא יחמיצו ואם החמיץ את שיריה עובר משום ארבע דברים משום בל תלוש ובל תירך ובל תקטוף ובל תאפה אפייה בכלל היתה ולמה יצאת להקיש אליה מה אפיה מיחדת מעשה יחידי וחייבין עליה בעצמה אף אני מרבה את לישתה ועריכתה ואפייתה וכל מעשיה שיש בה לחוב עליו בעצמו רבוכה לשין אותה ברותחין אין לך טעון רבוכה אלא שלשה מינין בלבד חביתי כהן משיח ורבוכה שבתודה ואיל המילואים:

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה טו

הגיעו היובל ולא נגאלה הכהנים נכנסים לתוכה ונותנין לו את דמיה דברי ר’ יהודה ר’ שמעון אומר נכנסין ולא נותנין ר’ אלעזר אומר לא נכנסין ולא נותנין אלא נקראת שדה רטושין עד יובל שני הגיע יובל שני ולא נגאלה נקראת שדה רטושין רטושין עד יובל שלישי לעולם אין הכהנים נכנסים לתוכה עד שיגאלנה אחר במה דברים אמורים בשדי אחוזה שלישית אבל בשדי מקנה שלישית מקדישין בכל שעה שירצו וגואלין בכל שעה שירצו וגואלין בכל שעה שירצו גאלה אחר יוצא לבעלים ביובל:

 

 

 

אמור מעתה

We are familiar with the term אמור מעתה from the הגדה של פסח.  In that Midrash three Tanaim count how many plagues were brought upon the Egyptians in Egypt at at the Red Sea, and each time when they sum up the total number, they say אמור מעתה.

The phrase appears once in the Mishnah, in `Arakhin 8:7:

מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים אם נדר נותן את הדמים אם נדבה נותן את טובתו שור זה עולה אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה שאינו רשאי הבכור בין תמים בין בעל מום מחרימין אותו כיצד פודין אותו הפודין אומדים כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו או לבן אחותו רבי ישמעאל אומר כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחר אומר אל תקדיש אי אפשר לומר תקדיש שכבר נאמר אל תקדיש ואי אפשר לומר אל תקדיש שכבר נאמר תקדיש אמור מעתה מקדישו אתה הקדש עילוי ואין אתה מקדישו הקדש מזבח

The phrase appears ten additional times in the Tosefta.  Several of those occurrences are syntactically similar to our Mishnah in `Arakhin, where there are two contradictory verses or rationales, and it says either יכול… יכול  or אי אפשר לומר… אי אפשר לומר and then the contradiction is resolved with אמור מעתה.

The usage in the Haggadah does not follow this syntax.

There are an additional 117 occurrences of the phrase in the מדרשי הלכה and מדרשי אגדה, far too many for me to look into today.