שלש ארצות

In the Mishnah there are five times where the land is split into three, and the borders are different for some of the five different laws: שביעית, ביעור, חלה,נישואין, וחזקה

The three lands for שביעית are:
1. כל שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב
2. כל שהחזיקו עולי מצרים מכזיב ועד הנהר ועד אמנה
3. מן הנהר ומאמנה ולפנים

The three lands for ביעור are:

1. יהודה
1a) ההר
1b) שפלה
1c) העמק

2. עבר הירדן
2a)
2b)
2c)

3. הגליל
3a) גליל העליו
3b) גליל התחתון
3c) העמק

The three lands for חלה are:
1.  מארץ ישראל ועד כזיב
2. מכזיב ועד הנהר ועד אמנה
3.  מן הנהר ועד אמנה ולפנים

The three lands for נישואין are:
1. יהודה
2. עבר הירדן
3. הגליל

The three lands for חזקה are:
1. יהודה
2. עבר הירדן
3. הגליל

 

משנה מסכת שביעית פרק ו משנה א
שלש ארצות לשביעית כל שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב לא נאכל ולא נעבד וכל שהחזיקו עולי מצרים מכזיב ועד הנהר ועד אמנה נאכל אבל לא נעבד מן הנהר ומאמנה ולפנים נאכל ונעבד:
2. משנה מסכת שביעית פרק ט משנה ב
שלש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל ושלש שלש ארצות לכל אחת ואחת גליל העליון וגליל התחתון והעמק מכפר חנניה ולמעלן כל שאינו מגדל שקמין גליל העליון ומכפר חנניה ולמטן כל שהוא מגדל שקמין גליל התחתון ותחום טבריא העמק וביהודה ההר שפלה
3. משנה מסכת שביעית פרק ט משנה ב
שלש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל ושלש שלש ארצות לכל אחת ואחת גליל העליון וגליל התחתון והעמק מכפר חנניה ולמעלן כל שאינו מגדל שקמין גליל העליון ומכפר חנניה ולמטן כל שהוא מגדל שקמין גליל התחתון ותחום טבריא העמק וביהודה ההר שפלה

4. משנה מסכת שביעית פרק ט משנה ג

ולמה אמרו שלש ארצות שיהיו אוכלין בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבה רבי שמעון אומר לא אמרו שלש ארצות אלא ביהודה ושאר כל הארצות כהר המלך וכל הארצות כאחת לזיתים ולתמרים:

5. משנה מסכת שביעית פרק ט משנה ג

ולמה אמרו שלש ארצות שיהיו אוכלין בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבה רבי שמעון אומר לא אמרו שלש ארצות אלא ביהודה ושאר כל הארצות כהר המלך וכל הארצות כאחת לזיתים ולתמרים:

6. משנה מסכת חלה פרק ד משנה ח

רבן גמליאל אומר שלש ארצות לחלה מארץ ישראל ועד כזיב חלה אחת מכזיב ועד הנהר ועד אמנה שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור מן הנהר ועד אמנה ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן

7. משנה מסכת כתובות פרק יג משנה י

שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר מוציאין מנוה הרעה לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרעה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא

8. משנה מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ב

שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן והגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה אמר רבי יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו ויודיעוהו שנה ויבא לשנה אחרת:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>