חסידים ראשונים

Who are the חסידים ראשונים?

We read in ברכות ה:א:

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכונו את לבם למקום אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק

חסידים ראשונים are also mentioned תוספתא נזיר א:א and in תוספתא בבא קמא ב:ו.

Yesterday (shabbat February 9, 2013) I was catching up in daf yomi and I came across a gemara (שבת קכא) which mentions חסידים and I wonder if they are the same חסידים הראשונים.  The interesting thing about these חסידים is that they seem to be a group who are either separate from, or at least do not 100% overlap with חכמים, and חכמים do not approve of their behaviour!

אמר רבי יהושע בן לוי כל המזיקין נהרגין בשבת …. תני תנא קמיה דרבא בר רב הונא ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה הימנו א”ל ואותן חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>